Contact: 06-46288388

danielle@coach4family.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Afzeggen / verzetten van een afspraak:
Als cliënt verhinderd is om de afspraak na te komen, dient dit ten minste 24 uur voorafgaand aan de afspraak, aan de coach doorgegeven te worden.
Als dit niet gebeurt, wordt het tarief van de afspraak in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden:
Na een afspraak, ontvangt cliënt een factuur. Deze factuur dient á contant 
betaald te worden.
Coaching:
Tijdens het kennismakingsgesprek, de intake en een coachingstraject, 
wendt de coach al haar
kennis en ervaring aan om cliënt zo goed mogelijk bij te kunnen staan in de hulpvraag.
Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling is de coach niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit het coachingstraject. De coach is tevens niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit
of in enig opzicht verband houdt met de gesprekken die met de coach  gevoerd zijn.

De coach kan en mag nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Adviezen uit de sessies zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. 
Is cliënt onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en/of gebruikt cliënt medicijnen voor de geestelijke gesteldheid, dan geeft cliënt dit tijdens het kennismakings-/intakegesprek aan de coach aan. Een coachingstraject kan dan wel plaatsvinden, maar alleen met medeweten/ toestemming/ in overleg met de behandeld arts, 
specialist of huisarts.

De coach zal alleen met schriftelijke toestemming van cliënt, derden informeren over het verloop van de sessies. Ook als de coach informatie over de cliënt op wilt vragen bij anderen (bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener) zal dat alleen met schriftelijke toestemming van client gebeuren.

Client vrijwaart de coach tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden, 
die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die cliënt verstrekt èn uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die cliënt met de coach heeft gehad.
Gegevens:
De coachingspraktijk staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 14132005